" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

O szkole

 


Historia szkoły


„ … nie ma większego bogactwa
w narodzie  nad światłych obywateli…”

Jan Paweł II

Działalność gimnazjum w latach 1999-2009


Początki działalności

Rok 1999 był przełomowym w systemie oświaty polskiej. Powstały bowiem nowe rodzaje szkół – gimnazja. Tak stało się też w Abramowie. Gimnazjum im. Jana Pawła II jest jedyną tego typu placówką na terenie gminy. Początki funkcjonowania nowej szkoły były trudne. Nauka odbywała się w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza – gimnazjum zajmowało wówczas drugie piętro. Budowa nowego budynku szkolnego trwała do września 2001 roku. Dnia 9 września, podczas dożynek powiatowych, które miały miejsce w naszej gminie, dokonało uroczystego otwarcia i symbolicznego przecięcia wstęgi, a poświęcenia nowo oddanej do użytku placówki dokonał ks. Prałat Andrzej Tokarzewski. Dyrektorem nowej szkoły został Pan mgr Henryk Myka, który pełni te funkcję do dnia dzisiejszego.

Historia szkoły jest jeszcze dość krótka, ale nauczyciele i uczniowie budują ją z pełnym zaangażowaniem. Swoim zasięgiem placówka obejmuje uczniów mieszkających na terenie całej gminy. W pierwszym roku swej działalności do szkoły uczęszczało 64 uczniów z 11 miejscowości. Opiekę dydaktyczno-wychowawczą sprawowało wówczas 14 pedagogów.

Rozwój szkoły

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie uczy wychowanków twórczych postaw, samodzielnego myślenia, umiejętności podejmowania decyzji, przygotowuje do nauki w szkołach średnich i dorosłego życia.

Szkoła dąży do:

  • uzyskania wysokiego poziomu wyników na egzaminach zewnętrznych, konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych;
  • zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla młodzieży i pracowników;
  • rozwoju kadry pedagogicznej poprzez uzyskiwanie wyższych stopni awansu zawodowego;
  • polepszenia warunków lokalnych i materialno-technicznych przez wzbogacenie pracowni w pomoce dydaktyczne, stałe uzupełnienie księgozbioru szkolnego, nagrody dla uczniów i nauczycieli promujących szkołę na terenie gminy i powiatu, remont budynku, sal lekcyjnych, boiska szkolnego i innych obiektów;
  • współpracy z różnego typu instytucjami i organizacjami oraz do utrzymania kontaktów ze szkołami podstawowymi z ternu gminy, ponadgimnazjalnymi i noszącymi imię Jana Pawła II;
  • rozwijania współpracy z władzami gminy i powiatu.


Z każdym rokiem w gimnazjum przybywa uczniów, a wraz z nimi oddziałów. W chwili obecnej jest ich 9. Lekcje odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, które wzbogacane sa systematycznie w pomoc naukowe, literaturę przedmiotową i sprzęt audiowizualny.

W 2007 roku wymienione zostały komputery w pracowni informatycznej, dzięki temu uczniowie i nauczyciele mają dostęp do nowoczesnych środków łączności, co umożliwia kształtowanie innowacyjności. Dostęp do pracowni komputerowej i Internetu wykorzystują uczniowie i nauczyciele do przygotowania materiałów i pomocy naukowych z różnych dziedzin. Znacznie ułatwia o też wprowadzenie aktywnych metod nauczania i uatrakcyjnia zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.

W 2007 roku, dzięki staraniom dyrektora szkoły, został zamontowany monitoring, który zapewnia większe bezpieczeństwo uczniom na terenie placówki.

Opracowano na podstawie: „Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie   –   Historia – Teraźniejszość – Przyszłość” Autorek: Agnieszki Lisieckiej i Marii Kowalczyk.

nasz Patron