" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum

 im. Jana Pawła II w Abramowie na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy SU został opracowany w oparciu o :

 • Wnioski wynikające z realizacji planu pracy SU za rok szkolny 2016/17
 • Program wychowawczy szkoły
 • Program profilaktyczny
 • Statut szkoły
 • Koncepcja pracy szkoły

Główne zadania planu:

1 .Przygotowanie uczniów do twórczej działalności społecznej w dorosłym życiu. 2.Rozwijanie inicjatyw uczniowskich i angażowanie uczniów do czynnego udziału w organizacji życia kulturalnego w szkole.                                                                   3.Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów:

 • osobistego zaangażowania,
 • otwartości na współpracę, pomoc innym,
 • dyscypliny i odpowiedzialności,
 • gospodarności,
 • patriotyzmu
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte działania

4.Włączanie uczniów do możliwie szerokiego udziału we współdecydowaniu o kształcie i realizacji planowanych zadań.

 

Cele Samorządu  Uczniowskiego:

 

 • Reprezentowanie ogółu uczniów
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych w szkole
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji
 • Dbanie o bezpieczeństwo uczniów.

 

 Zadania SU :

 1. Omówienie i przyjęcie zadań Samorządu Uczniowskiego.
 2. Organizacja wyborów do Samorządu Uczniowskiego
 3. Współdziałanie w wychowawcami, psychologiem szkolnym w organizowaniu pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Powołanie Rady Wolontariatu.
 4. Rozwiązywanie konfliktów między uczniami,
 5. Pobudzanie inicjatywy uczniów do należytego wywiązywania się z obowiązków      szkolnych
 6. Dbałość o właściwą organizację komunikacji uczniowskiej w szkole:
 7. Redagowanie gazetek ściennych, wykonywanie dekoracji okolicznościowych na uroczystości szkolne i świąteczne.
 8. Wywieszanie aktualnych informacji na tablicy ogłoszeń.
 9. Organizowanie życia kulturalnego, oświatowego, sportowego i rozrywkowego w szkole.
 10. Dbałość o ład i porządek w szkole.
 11. Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2017/18.
 12. Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym

 

 

               Opiekunowie SU:

                                                                                                                            Monika Kozak – Kołodziej

                                                                                                                             Agnieszka Jakubowska