Lekarz

ALBUMINY LUDZKIE

ALBUMINY LUDZKIE. Preparat dostępny, ale bardzo drogi. Mogą być wskazane w intensywnej opiece w określonych przypadkach z niskim poziomem białka w surowicy. Szybkie przetoczenie białkowej frakcji osocza może powodować hipotensję74. Frakcję

stu objętości krwi. Szybkość przetaczania 1-2 ml/kg na godzinę. Objawy: a) ucisk w klatce piersiowej, b) kaszel, c) duszność, d) sinica, e) przepełnienie żył szyjnych, f) tachykardia, g) trzeszczenia u podstawy płuc, h) obrzęk płuc, i) wzrost OCŻ.

ZAPOBIEGANIE ZATOROM PŁUCNYM

-3. W OKRESIE POOPERACYJNYM. Dawka środka analgetycznego powinna być tak dobrana, aby przy dobrej analgezji chory nie był zbyt śpiący. Przynajmniej raz na godzinę należy prowadzić fizykoterapię oddechową, polegającą na głębszym oddychaniu połączonym z odkrztuszaniem. Czynność ta może być mniej bolesna, gdy zastosuje się podtrzymujący brzuch pas Barlowa40. Zadaniem pielęgniarek jest ciągłe zachęcanie chorego do głębszego oddychania, co zapobiega biernemu przekrwieniu płuc. Fizykoterapię najlepiej prowadzić w niedługim czasie po podaniu środka analgetycznego przytrzymywanie brzucha rękami podczas kaszlu zmniejsza ból. Dobre działanie przeciwbólowe ma mieszanina podtlenku azotu i tlenu (50:50), umożliwiając efektywne odkasływanie, co udowodniły pomiary pojemności życiowej41. W tym samym celu można stosować trójchloroetylen42. Lepkość wydzieliny oskrzelowej zmniejsza się przez odpowiednie nawilżanie, np. przez godzinne stosowanie aerozolu wodnego43.

Zespół Cushinga

Jest to zespól objawów spowodowanych nadmiernym wytwarzaniem steroidów nadnerczowych, przede wszystkim glikokortykosteroidów. Przyczyną jest najczęściej rak lub gruczolak kory, który działając autonomicznie, wytwarza i wydziela w nadmiarze kortyzol niezależnie od przysadkowego ACTH. Przyczyną tego zespołu może być również przerost kory, wywołany długotrwałym podawaniem leczniczym steroidów lub ACTH oraz ektopiczne wytwarzanie ACTH przez niektóre nowotwory płuc, oskrzeli, nerki oraz rdzenia nadnerczy (11, 22).

Dawkowanie

Dawkowanie. Dożylnie 10 Ó00 -15 000 j. Domięśniowo 25 000 j. z 0,5% prokainą. 15-20 minut po podaniu należy oznaczyć czas krzepnięcia. Ponieważ stabilność heparyny zmniejsza się przy pH 5, nie należy podawać jej w roztworze glukozy, lecz zawsze w roztworze fizjologicznym NaCl lub w płynie Hartmanna, których pH jest wyższe od 66a. Podawanie heparyny może wywołać odczyn gorączkowy, krwotok, trombo« cytopenię, przemijające łysienie.

Badania morfologiczne

Pewnym postępem w poszukiwaniu nie znanego czynnika uszkadzającego wątrobę są wyniki prac doświadczalnych wykonanych na młodych myszach. Wszczepiono im dootrzewnowo hodowlę wirusa REO 3, który wywoływał zmiany zapalne w wątrobie i drogach żółciowych z następczym ich zarastaniem. Przeprowadzone następnie badania serologiczne niemowląt z n.d.ż. wykazały obecność przeciwciał przeciwko temu wirusowi u 68% chorych. Takie same przeciwciała stwierdzono u 52% niemowląt z noworodkowym zapaleniem wątroby (n.z.w.), którego przyczyny nie udało się wcześniej ustalić (37).

Niewydolność kory nadnerczy

Zaburzenia czynności kory nadnerczy bywają pierwotne i wtórne. Pierwotna niewydolność kory nadnerczy. Jest to najczęściej choroba Addisona (cisawica). U dzieci jest ona rzadziej obserwowana niż u dorosłych. Jej przyczyną może być brak lub niedorozwój wrodzony nadnerczy, zniszczenie nadnerczy w wyniku schorzeń autoimmunizacyjnych lub gruźlicy, wylew krwawy do nadnercza.

Zespół „śliwkowego brzucha”

Zespół „śliwkowego brzucha” (prune belly syndrome)158. Jest to stan, w którym wrodzone niewykształcenie (agenezja) przednich mięśni brzucha powoduje jego pomarszczenie i pofałdowanie, połączone z nieprawidłową budową układu moczowego i niejednokrotnie z innymi wadami wrodzonymi zwykle spotykany u mężczyzn. Słaba warstwa mięśni upośledza zdolność do kaszlu i usposabia do powikłań oddechowych po anestezji.

PROFILAKTYKA

LABORATORYJNE. Wzrost poziomu mocznika we krwi, hemoglobiny, hematokrytu, białek osocza. Wysoki ciężar właściwy moczu ze zmniejszeniem objętości. Podwyższona osmolalność osocza powyżej 300 mosm/kg.

LECZENIE. Straty wyższe od normalnych powinny być uzupełniane w ilościach równoważnych, plus dzienne zapotrzebowanie. W niektórych przypadkach (np. przetok jelitowych) konieczne jest czasami podanie nawet 6 1 płynów dziennie.

Konserwowanie krwi

-2) kobiet z Rh minus w wieku rozrodczym, 3) matek dzieci z chorobą hemolityczną, 4) dzieci z chorobą hemolityczną. Przy przetaczaniu bez żadnych badań wstępnych niezgodność w grupach AB0 występuje tylko w jednym na trzy przypadki48.

Konserwowanie krwi kwaśnym roztworem cytrynianu w glukozie (ACD) powoduje zmniejszenie zawartości 2,3-dwufosfoglicerynianu, a po 14 dniach jego całkowite zniknięcie43, co powoduje przesunięcie krzywej dysocjacji oksyhemoglobiny w lewo. Przetoczenie krwi może powodować alkalozę na skutek metabolizowania cytrynianu. Krew konserwowana glukozą z cytrynianem i fosforanem zachowuje 2,3-DPG, ale może zwiększać agregację płytek50. Zamrażanie jest najlepszą metodą przechowywania krwi51.

Leki stosowane we wstrząsie:

LEKI CIŚNIENIOWE (presyjne). Leki adrenergiczne podawane dożylnie, zwykle w ciągłej kroplówce, odgrywają niewielką rolę w leczeniu wstrząsu. Wszystkie one zmniejszają przepływ krwi przez korę i rdzeń nerek. Wyjątek stanowi noradrenalina zmniejszająca przepływ tylko przez korę89. Doraźnie można podać dożylnie pojedynczą dawkę 1 mg metaraminolu.

Nieczynne hormonalnie nowotwory trzustki

U dzieci występują rzadko. Do łagodnych należy torbielakogruczolak cystadenoma. Opisywano również guzy pochodzenia naczyniowego: haemangioendothelioma. Do

złośliwych, które występują częściej niż łagodne, należy gruczolakorak oraz rak pochodzący z komórek wysp trzustkowych (islet celi carcinoma). Rzadziej spotykany jest torbielakogruczolakorak i mięsalc. Wyodrębniono dziecięcą postać raka trzustki (pancreatoblastoma) dającego lepsze rokowanie w porównaniu z rakiem występującym u dorosłych (29).

Dziedziczna pęcherzyca urazowa

Dziedziczna pęcherzyca urazowa (epidermolysis bullosa)102. Opisana po raz pierwszy w r. 187 9163. Jest to rzadka choroba dziedziczna, opisana także przez Koebnera w r. 1886, charakteryzująca się tworzeniem się pęcherzyków i pęcherzy w odpowiedzi na uraz. Postać prosta dotyczy tylko skóry, nie powoduje zbliznowaceń i nie ma większego znaczenia dla anestezjologa. Postać dystroficzna dotyczy skóry i błon śluzowych. W przebiegu gojenia powstaje tkanka bliznowata i nierzadkie są wtórne infekcje. Ponieważ pęcherzyca urazowa może wystąpić u chorych z nierozpoznaną porfirią, lepiej jest unikać podawania barbituranów104. Chorzy są często leczeni sterydami.

ANESTEZJA W CIEMNYM POMIESZCZENIU

Podczas wielu zabiegów endoskopowych czy badań rentgenowskich potrzebne jest częściowe lub prawie zupełne zaciemnienie pomieszczenia. Pacjentowi zagraża wówczas nie- dostrzeżenie przez anestezjologa sinicy, niedrożności dróg oddechowych, wyczerpania butli z gazami itp. Trzeba więc zapewnić dostateczne oświetlenie i należycie je osłonić, by nie utrudniało badania. Gdy istnieje bezwzględna konieczność całkowitego zgaszenia światła, anestezjolog winien mieć w pamięci następujące problemy:

NIEDOBÓR POTASU:

PRZYCZYNY: a) nadmierne straty z przewodu pokarmowego – wymioty, biegunka, przetoka żółciowa itp., b) nadmierne straty z moczem, gdy wzrasta diureza, c) brak prawidłowego dowozu – szczególnie wobec nadmiernych strat, d) w marskości wątroby, e) w prawokomorowej niewydolności krążenia, f) może wystąpić, gdy pacjent otrzymuje przez dłuższy czas tylko roztwór iizjologiczny soli i glukozę, 9) nadczynność nadnerczy – patologiczna, jatrogenna, h) insulinowa, i) rodzinne porażenie okresowe, j) myasthenia gravis. Częstą przyczyną hipokaliemii jest alkaloza, której potas przechodzi do komórek.

STROFANTYNA

Dowiedziono, że roztwory cytrynianowo-fosforanowe w glukozie lepiej służą do pobierania i konserwowania krwi niż roztwory kwaśnego cytrynianu w glukozie64. Ten pierwszy roztwór ma wyższe pH (7,2 w czasie pobierania), krwinki czerwone są w lep-

DOPAMINA9S. Uważa się, że ma zalety izoprenaliny bez jej wad. Lekiem działającym wybiórczo inotropowo jest również dobutamina. GLUKAGON94. Naturalnie występujący produkt komórek a wysepek Langerhansa. Fizjologiczna przeciwwaga działania insuliny. Działa ino- i chronotropowo dodatnio {efekt ten nie jest blokowany przez insulinę). Podawany dożylnie, po .2-5 mg każdorazowo. Działa około 20 minut. Rzadziej od izoprenaliny powoduje zaburzenia rytmu. Rezultaty kliniczne są zwodnicze.