POSTĘPOWANIE FARMAKOLOGICZNE U CHORYCH PO SKUTECZNEJ RESUSCYTACJI

Powinno być ono prowadzone w oddziale intensywnej opieki, przy zapewnieniu przede wszystkim monitorowania elektrokardiogramu, a u części chorych również niektórych parametrów hemodynamicznych (ośrodkowego ciśnienia żylnego, ciśnienia w tętnicy płucnej, objętości wyrzutowej serca, krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego), oddechowych (pulsoksymetria, gazometria krwi tętniczej, kapnografia). Uzyskane w ten sposób dane, wraz z oceną kliniczną, stanowią podstawę do wdrożenia odpowiedniego postępowania, które ma na celu utrzyma-nie prawidłowego transportu tlenu do tkanek oraz zapobieganie ponownemu zatrzymaniu krążenia. Najważniejszą częścią tego postępowania jest resuscytacja mózgu, która jest ukierunkowana na powrót maksymalnej sprawności ośrod-kowego układu nerwowego.

Powyższe postępowanie zależy od stwierdzanych zaburzeń rytmu serca, zabu-rzeń hemodynamicznych oraz innych zaburzeń poszczególnych narządów i jest omówione w odpowiednich rozdziałach książki dotyczących poszczególnych jednostek i zespołów chorobowych.

About The Author

admin

Leave a Reply