ZATOR POWIETRZNY

ZATOR POWIETRZNY, MIKROZATOROWOŚC. Zapobiegają im filtry krwi. 5. PRZENIESIENIE CHOROBY: a) hepatitis B, antygen Australia, występują po 6-16 tygodniach54, b) malaria, c) kiła, d) malinica, e) dur powrotny, f) kala-azar, g) bakterie- mia, posocznica. Zagrożenie zmniejszają badania wybranych losowo butelek krwi (screening).

Zapadalność na zapalenie wątroby typu B wśród pacjentów, którym przetoczono przeciętnie 2 butelki krwi, wynosi 0,8°/o, po przetoczeniu mieszanego osocza (pobieranego od wielu dawców) – 11,9%, po przetoczeniu osocza pobranego od mniej niż 10 dawców tylko 1,3%55. Przeniesieniu malarii można zapobiec, podając biorcy przed transfuzją 600 mg dwufosforanu chlorochiny. U 20% pacjentów, którym przetoczono 2 butelki krwi, stwierdzono w surowicy wzrost aktywności SGOT (transaminazy asparaginowej) i SGPT (transaminazy alaninowej) bez wystąpienia żółtaczki50.

ODCZYNY GORĄCZKOWE I ALERGICZNE. Występują po 1-2% przetoczeń, zwykle powodując tylko niewielką pokrzywkę. Rzadko występują: astma, obrzęk naczynio- ruchowy, obrzęk krtani. Jeśli wystąpią, należy przerwać przetaczanie i podać leki anty- histaminowe. Dodanie do każdych 500 ml krwi 10 mg chloroprofenopirydaminy (Piriton) zmniejsza częstość odczynów u alergicznych pacjentów57.

About The Author

admin

Leave a Reply