Plastyfikatory

-2. Plastyfikatory i stabilizatory118 polichlorku winylu, z którego wykonane są pojemniki i kaniule119′ 12°. Do krwi są uwalniane dwu-2-etyloheksyloftalan, kwas ftalowy i 2-etyloheksanol. Mogą gromadzić się w tkankach serca121, płuc120, przewodu pokarm©- wego121 i występować w moczu120.

Anestezjolog pracujący na dużych wysokościach powinien pamiętać, że: 1. Zwykle w tych warunkach prężność tlenu w pęcherzykach i we krwi tętniczej jest niska. Ponieważ może się ona obniżyć jeszcze bardziej w przypadku depresji oddechowej lub zaburzeń stosunku wentylacji do perfuzji, należy zawsze zapewnić wysokie stężenie tlenu we wziewnych mieszaninach anestetycznych.

-2. Podtlenek azotu jest środkiem słabym. Ciśnienie cząstkowe w mieszaninie pęcherzykowej, wymagane dla osiągnięcia żądanego efektu, może zbliżyć się lub nawet przekroczyć wartość ciśnienia barometrycznego.’Chodzi przy tym o absolutną prężność, a nie o odsetek w mieszaninie z tlenem. W miejscowościach położonych wysoko konieczne jest podawanie co najmniej 40% tlenu w mieszaninie gazów. Oznacza to ograniczenie stężenia podtlenku azotu do 60%, tak że prężność we krwi tętniczej może być niewystarczająca, aby znieść świadomość w czasie operacji. Polecane jest wówczas za-stosowanie środków wspomagających1.

About The Author

admin

Leave a Reply