NIENORMALNA TEMPERATURA OTOCZENIA

Temperatury niskie. Można mieć z nimi do czynienia na dużych wysokościach lub w okolicach polarnych, szczególnie przy konieczności wykonania operacji chirurgicznej w warunkach polo wych. Choremu należy zapewnić ciepło. Analgezja miejscowa jest często nieskuteczna. Entonox może okazać się środkiem nietrwałym.

Warunki tropikalne. Należy się zatroszczyć o przechowywanie niektórych leków w chłodnym miejscu, aby zapobiec ich rozkładowi (np. sukcynylocholina). Butle gazowe wypełnia się do określonych wartości (filling ratio – współczynnik napełnienia) dla uniknięcia niebezpieczeństwa wzrostu ciśnienia w butlach w razie wzrostu temperatury. Tropikalne warunki nie stanowią przeszkody dla stosowania eteru metodą otwartą4. Części gumowe są podatne na zniszczenie.

WARUNKI POLOWE. Może zajść .konieczność przeprowadzenia anestezji bez możliwości korzystania z udogodnień nowoczesnego dużego szpitala. Zdarza się to: 1) przy wypadkach przemysłowych (np. w kopalni) 2) przy masowych katastrofach (trzęsienie ziemi, wybuch jądrowy, wypadki komunikacyjne) 3) na statkach na pełnym morzu 4) podczas wypraw do odległych terenów 5) w krajach nisko rozwiniętych.

Sprzęt. Prawdopodobnie brak będzie gazów medycznych. Środki wziewne można podawać z powietrzem jako nośnikiem, ewentualnie wzbogaconym tlenem. Aparaty działające na zasadzie przeciągania (draw-over) są w tych warunkach pożyteczne,, lecz powinny być lekkie i przenośne. Ekonomiczny jest system wzbogacania tlenem metodą Venturiego.

Sprzęt potrzebny do anestezji dożylnej jest łatwo przenośny. Bezpieczeństwo anestezji zwiększają rurki dotchawicze, laryngoskop i łączniki. Przy braku laryngoskopu można proste wyposażenie sporządzić prowizorycznie5 lub wykonać intubację posługując się podświetlaniem tchawicy z zewnątrz6, lub wreszcie wprowadzić rurkę „na ślepo” przez usta7 czy nos.

About The Author

admin

Leave a Reply