NIESPRAWNOŚĆ SPRZĘTU8:

a. Zagięcie się rurki dotchawiczej lub rury oddechowej. b. Zatkanie rurki dotchawiczej lub łączników. c. Ustanie przepływu gazów do pacjenta spowodowane opróżnieniem się butli, uszkodzeniem przepływomierzy lub uszkodzeniem reduktorów.

Zaburzenia oddychania. Zalicza się do nich: 1. TACHYPNOE (częste i płytkie oddechy). Wywołane przez zbyt płytką anestezję, trójchloroetylen, halotan i eter. Może prowadzić do niedotlenienia i retencji dwutlenku węgla. Patrz rozdz. XI.

-2. WOLNE ODDYCHANIE. Spowodowane może być narkotycznymi środkami przeciwbólowymi. Powolne, głębokie oddychanie jest charakterystyczne dla przedawkowania opioidów.

About The Author

admin

Leave a Reply