ODCZYNY GORĄCZKOWE I ALERGICZNE

Zapadalność na zapalenie wątroby typu B wśród pacjentów, którym przetoczono przeciętnie 2 butelki krwi, wynosi 0,8%, po przetoczeniu mieszanego osocza (pobieranego od wielu dawców) – 11,9%, po przetoczeniu osocza pobranego od mniej niż 10 dawców tylko 1,3%55. Przeniesieniu malarii można zapobiec., podając biorcy przed transfuzją 600 mg dwufosforanu chlorochiny. U 20% pacjentów, którym przetoczono 2 butelki krwi, stwierdzono w surowicy wzrost aktywności SGOT (transaminazy asparaginowej) i SGPT (transaminazy alaninowej) bez wystąpienia żółtaczki50.

-6. ODCZYNY GORĄCZKOWE I ALERGICZNE. Występują po 1-2% przetoczeń, zwykle powodując tylko niewielką pokrzywkę. Rzadko występują: astma, obrzęk naczynio- ruchowy, obrzęk krtani. Jeśli wystąpią, należy przerwać przetaczanie i podać leki anty- histaminowe. Dodanie do każdych 500 ml krwi 10 mg chloroprofenopirydaminy (Piriton) zmniejsza częstość odczynów u alergicznych pacjentów57.

-7. ZATRUCIE POTASEM. Może powodować zatrzymanie czynności serca podczas lub w krótkim okresie po przetoczeniu pełnej krwi lub wysoko stężonego osocza. Hiperka- liemia występuje częściej w obecności kwasicy metabolicznej.

About The Author

admin

Leave a Reply