Udowodniono, że leki blokujące kanały wapniowe

Udowodniono, że leki blokujące kanały wapniowe, receptor aminokwasów pobudzających AMPA oraz niektóre enzymy, np. kinazę białkową C, zmniejszają obszar uszkodzonych neuronów.

Zaburzenia krążenia mózgowego przybierają następujące postacie kliniczne: – 1. Ostre niedokrwienne zaburzenia krążenia mózgowego:

– a) przemijające ogniskowe niedokrwienie mózgu – objawy ogniskowego zakłócenia funkcji mózgu nie trwają dłużej niż 24 h,

– b) odwracalny udar niedokrwienny – objawy ubytkowe utrzymują się do

– 3 tygodni,

– c) udar mózgu postępujący – objawy niedokrwienia rozwijają się stopniowo, dłużej niż 6 h, w obszarze tętnicy szyjnej wewnętrznej do 24 h, w rejonie unaczyniania tętnic kręgowych i podstawnej do 72 h.

– d) udar mózgu dokonany – objawy ogniskowego uszkodzenia mózgu wy-kształcone nagle lub stopniowo mają charakter trwały.

– 2. Przewlekłe niedokrwienne zaburzenia krążenia mózgowego.

– 3. Krwotoczne zaburzenia krążenia mózgowego:

– a) krwotok mózgowy z przemijającymi objawami ogniskowymi, przebiegający zwykle bez utraty przytomności,

– b) krwotok mózgowy z trwałymi objawami ubytkowymi,

– c) krwotok podpajęczynówkowy.

Uchwycenie zaburzeń rytmu serca

Stopniowa poprawa rutynowego EEG po-zwala na różnicowanie ogniska naczyniowego z guzem mózgu. Przy znacznych zmianach klinicznych i prawidłowym EEG można podejrzewać ognisko podkorowe. Ilościowa analiza EEG umożliwia wykrycie zmian ogniskowych przy prawidłowym CT. Umożliwia wykrycie zmian czynnościowych w drugiej półkuli nie objętej udarem.

Możliwość określenia dobowego rytmu ciśnienia krwi oraz nadciśnienia napadowego i ocena tzw. ładunku ciśnienia krwi. Wykrycie skrzepliny przyściennej, fragmen-tów akinetycznych, przecieku przez otwór owalny, tętniaka przegrody międzyprzed- sionkowej, wady zastawki mitralnej.

About The Author

admin

Leave a Reply